De zorgplicht in contractuele relaties
29 november 2023

Een advocaat die een termijn laat schieten, een notaris die nalaat om het kadaster te raadplegen of een boekhouder die belastingaangiften te laat indient. Dit zijn allemaal voorbeelden van een schending van de op dienstverleners rustende zorgplicht.


Het Nederlandse recht schrijft voor dat iedere dienstverlener de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moet nemen. Doet hij dit niet, dan loopt hij het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die zijn opdrachtgever daardoor lijdt. Het is dus voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers van belang om deze zorgplicht in acht te nemen bij het (laten) uitvoeren van een opdracht.

De achtergrond van de zorgplicht is erin gelegen dat de opdrachtgever een bepaald niveau van bekwaamheid mag verwachten van degene die de opdracht voor hem gaat uitvoeren. Je gaat immers naar iemand anders toe met de opdracht, omdat je verwacht dat diegene het beter kan dan jijzelf.

Op grond van de zorgplicht is de opdrachtnemer verplicht zich als 'redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar' te gedragen. Het handelen van de opdrachtnemer moet worden getoetst aan de hypothetische maatstaf van deze beroepsbeoefenaar. Welke zorgverplichtingen dit precies zijn, is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder bijvoorbeeld de aard van de opdracht en de branche waaronder de opdracht valt. Het is aan de opdrachtnemer om zelfstandig te bepalen welke concrete zorgverplichtingen aan de specifieke opdracht ten grondslag liggen.

Praktijkvoorbeeld

Een mogelijke invulling van de zorgplicht zal ik hier illustreren aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een schending van de zorgplicht werd in juni van het afgelopen jaar door de rechtbank aangenomen in het volgende geval.

De eiseres had een verzekeringsovereenkomst afgesloten voor meerdere gebouwen. De verzekeringsovereenkomst omvatte onder andere een milieuschadedekking. Bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst werd eiseres bijgestaan door de bank, als assurantietussenpersoon. Op de overeenkomst waren verzekeringsvoorwaarden van toepassing, die gedurende de looptijd van de overeenkomst werden gewijzigd. Een van deze wijzigingen hield in dat dekking voor verontreiniging, die is veroorzaakt door of verband houdt met asbest, werd uitgesloten.

Eiseres heeft op enig moment stormschade geleden, aan onder andere asbesthoudende golfplaten. Eiseres heeft vervolgens aanspraak gemaakt op verzekeringsdekking onder de milieuschadeverzekering vanwege de aanwezigheid en verspreiding van asbest. Deze dekking is door de verzekeraar afgewezen, onder verwijzing naar de gewijzigde verzekeringsvoorwaarden. Eiseres heeft de bank aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, vanwege het tekortschieten in de zorgplicht door eiseres niet te wijzen op de wijziging in de verzekeringsvoorwaarden.

De rechtbank heeft vervolgens uitgelegd wat deze zorgplicht voor een assurantietussenpersoon concreet inhoudt. Hiertoe heeft ze overwogen dat een assurantietussenpersoon moet waken voor de belangen van de verzekeringsnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Hieronder valt dat hij uit eigen beweging de verzekeringsnemer opmerkzaam dient te maken op mogelijke gevolgen voor zijn verzekeringsdekking, ook nadat de verzekering is afgesloten. De bank had eiseres dus moeten waarschuwen voor de wijziging in de verzekeringsvoorwaarden. Doordat ze dit niet heeft gedaan, heeft ze haar zorgplicht geschonden. Hiermee is ze aansprakelijk voor de schade die eiseres hierdoor heeft geleden.

Bent u benieuwd hoever uw eigen zorgplicht gaat? Of vermoedt u dat de zorgplicht bij een door u uitgezette opdracht is geschonden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, ik kijk graag even met u mee.


Rachelle van der Brug, advocaat

Terug naar overzicht

De waarde van een vakantiedag
30 augustus 2018

Het is maandag 27 augustus 2018. Ik ben weer op kantoor na een heerlijke vakantie. Ik heb twee weken genoten met mijn eigen gezin en het gezin van mijn broer aan de Portugese kust. Een gemiddelde vakantiedag bestond uit een ontbijt in de zon, een bezoek aan één van de mooie stranden rondom Lagos en ’s avonds heerlijk met elkaar eten. Als ondernemer stiekem af en toe toch ook even de mail checken. Een beeld dat u waarschijnlijk bekend voorkomt. Mooie herinneringen gemaakt voor nu en later. Al met al twee waardevolle weken.

Hopelijk heeft ook u een mooie vakantie gehad. Als ondernemer is het maar de vraag of u in de vakantieperiode inkomen heeft genoten of niet. Voor een werknemer is die situatie heel anders, die heeft recht op loondoorbetaling tijdens vakantie. Waarop heeft de werknemer dan precies recht?

De wetgever vindt het belangrijk dat werknemer de wettelijke vakantiedagen en eventuele bovenwettelijke vakantiedagen ieder jaar ook echt opneemt. De werknemer kan dan bijkomen van het werk. Het doel daarvan is dat er minder ziekmeldingen zullen zijn. Om te voorkomen dat een werknemer vakantie uitstelt omdat de werknemer dan minder betaald krijgt, geldt als uitgangspunt dat een werknemer tijdens zijn vakantie niet in een nadeligere economische positie mag komen te verkeren in vergelijking met gewerkte dagen. Wat exact de waarde is van een vakantiedag van een werknemer is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

De waarde van een vakantiedag is de afgelopen jaren in het arbeidsrecht veelvuldig onderwerp van discussie geweest. De laatste discussie die meermalen het nieuws heeft gehaald is een discussie in de zorg. Het ging daar om de vraag of een werknemer tijdens zijn vakantie ook recht had op onregelmatigheidstoeslag. In de cao was opgenomen dat dit recht niet bestond. De rechter heeft echter in het licht van het uitgangspunt geoordeeld dat een werknemer wel recht heeft op onregelmatigheidstoeslag.

Een andere discussie die is gevoerd gaat over de vraag of uitbetaalde bonussen ook meegenomen moet worden bij de bepaling van de waarde van een vakantiedag. Uit de rechtspraak volgt dat deze vraag positief moet worden beantwoord. Ook een bonussen in de breedste zin van het woord moeten meegenomen worden. Bij een jaarlijks wisselende bonus kan aan de hand van een representatieve periode (ook wel referteperiode) berekend worden welke waarde meegenomen dient te worden. Vaak wordt dan het gemiddelde genomen van de bonus over 3 jaar.

Uit de rechtspraak blijkt dat de waarde van een vakantiedag de optelsom is van: basissalaris, vakantietoeslag, vaste dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering, winstdeling, bonus, provisies, persoonlijke toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag) en werkgeversdeel pensioenpremie. Al met al een hele rekensom.

De waarde van een vakantiedag is niet alleen belangrijk tijdens de vakantie van uw werknemer, maar ook wanneer u bijvoorbeeld aan het einde van het dienstverband vakantiedagen gaat uitbetalen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen bel of mail mij dan gerust via marivonne@voordezaak.nl of 06-47898741. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie om nader kennis te maken met ons kantoor.

Terug naar overzicht
© 2023 - Voor de Zaak
Created by