Algemene voorwaarden - eens geregeld altijd geregeld?
01 april 2019

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn vaak opgesteld voor een branchevereniging, voor een individueel bedrijf en heel soms worden deze voorwaarden met behulp van Google van het internet gehaald.

Algemene voorwaarden klinken vaak als de spreekwoordelijke klok, maar – om in die beeldspraak te blijven – lopen ze ook altijd op tijd?

Wat staat in Algemene Voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn niet meer weg te denken uit de praktijk. Door het gebruik van algemene voorwaarden hoeven partijen alleen nog maar afspraken te maken over de belangrijkste kwesties, of zoals de wet dit formuleert, “kwesties die kern van de te leveren prestaties betreffen”. Zoals de prijs, de hoeveelheid te leveren producten en de leveringstermijn. Andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld betalingstermijnen en aansprakelijkheden worden opgenomen in algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden heeft voor de wederpartij van de gebruiker soms verstrekkende gevolgen. Ter bescherming van de positie van die wederpartij bevat de wet dan ook specifieke gebruiksregels.

Algemene voorwaarden toepassen: wanneer?

Voor wat betreft het van toepassing zijn van algemene voorwaarden geldt dat de gebruiker zich aan een aantal vereisten moet houden:

  • de gebruiker heeft vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar gemaakt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn waarbij door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen;
  • de wederpartij heeft de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaard;
  • de gebruiker heeft aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht)

Aan het kenbaar maken kan bijvoorbeeld worden voldaan doordat de gebruiker van algemene voorwaarden op de offerte vermeldt dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangaan. Dat van toepassing verklaren moet dan wel vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden gedaan. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de factuur is te laat.

Van aanvaarding van de algemene voorwaarden is al heel snel sprake. Niet protesteren betekent meestal al aanvaarding!.

Aan de informatieplicht is voldaan als de voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden overhandigd of met de offerte worden meegestuurd.

Algemene voorwaarden toepassen: online

Komt de overeenkomst online tot stand, dan dient de gebruiker de algemene voorwaarden ter beschikking te stellen aan de wederpartij. Dat dient op een zodanige wijze te gebeuren dat de wederpartij die voorwaarden kan opslaan en later kan reproduceren (bijvoorbeeld door de voorwaarden als een PDF bestand bij de offerte te voegen). Dat is niet altijd mogelijk. Er geldt dan dat de algemene voorwaarden gemakkelijk elektronisch toegankelijk moeten zijn voor de wederpartij op een meegedeeld (web)adres. De algemene voorwaarden moeten wel eenvoudig vindbaar zijn. Volgens rechtspraak is hieraan o.a. voldaan wanneer de voorwaarden zich achter een ‘knop’ bevinden op de website waar naar verwezen is.

Conclusie

De spelregels voor het gebruik van algemene voorwaarden maken wel duidelijk dat het enkele hebben van algemene voorwaarden de ondernemer nog niet beschermt. Door algemene voorwaarden niet op de juiste wijze te gebruiken kan de gebruiker uiteindelijk toch geen beroep op deze voorwaarden kan doen. Dat kan op haar beurt weer grote financiële consequenties hebben.

Laat algemene voorwaarden periodiek toetsen en zorg voor een juist gebruik. In dat geval loopt de spreekwoordelijke klok uit mijn inleiding wel altijd op tijd.

Terug naar overzicht
© 2024 - Voor de Zaak
Created by